The 2019 Shura Members Are:

 • Sameena Rashid (Chair)
 • Safwat Abrahim (Vice Chair)
 • Mohammed Asif (Secretary)
 • Mohamed Khalil
 • Hina Mujtaba
 • Qasim Rasheed
 • Kamrul Islam
 • Ejaz Ahmed
 • Shakeel Ansari
 • Sinthia Shabnam
 • Salman Kidwai
 • Saad Jafri
 • Asif Rashid
 • Imam Abdenasser