Current ICM Shura Members:

 • Kamran Qureshy (Chair)
 • Mohamed Khalil (Vice Chair)
 • Mohammed Asif (Secretary)
 • Asif Rashid
 • Ejaz Ahmed
 • Qasim Rasheed
 • Saad Jafri
 • Safwat Abrahim
 • Salman Kidwai
 • Imran Boukarfi
 • Sameena Rashid
 • Shakeel Ansari
 • Sinthia Shabnam
 • Imam Abdenasser